Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας

Η στρατηγική αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Το «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία και την καινοτομική υγειονομική περίθαλψη τον 21ο αιώνα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει τις βάσεις και τους στόχους για την επίτευξη ευρύτερης διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες υγείας, για την ενίσχυση της καθιέρωσης πανευρωπαϊκών προτύπων και δοκιμών πιστοποίησης, για την άρση των νομικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data) και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση στο φετινό eΗealth Forum, σε στρατηγικό επίπεδο, για την αξιοποίηση των Big Data στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: κλινικοί ιατροί, φαρμακευτική βιομηχανία, ΕΟΠΥΥ, κ.α.

Κάποια από τα ερωτήματα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής θα είναι: πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με το σχεδιασμό της Ε.Ε. για την ηλ. υγεία και ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα.

Ηλεκτρονικές εφαρμογές, διαλειτουργικότητα, πιστοποίηση

Προϋπόθεση για τη μέγιστη διάδοση και αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας είναι να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα και να διέπονται από διαλειτουργικότητα. Η πιστοποίηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών εφαρμογών είναι απαραίτητο βήμα της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στην ιατρική πρακτική και στην καθημερινότητα των ασθενών και άλλων χρηστών.

Η καθιέρωση του ευρωπαϊκού συνοπτικού ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας της διασυνοριακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, των ευρωπαϊκών μητρώων ασθενειών (registries) και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και standard διαλειτουργικότητας βρίσκονται την τελευταία διετία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων της Ε.Ε., αλλά και της χώρας μας που έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη και εφαρμογή θεραπευτικών πρωτόκολλων.

Τα πρότυπα, η διαλειτουργικότητα και η πιστοποίηση εφαρμογών eHealth σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό, καθώς και επιτυχημένα σχετικά προγράμματα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, καθώς και εφαρμογές με μεγάλο αντίκτυπο για το εθνικό σύστημα υγείας, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα μητρώα ασθενών και ο ιατρικός φάκελος.

Κλινική διαχείριση νοσημάτων – Υγιής γήρανση

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας έχουν πολλά να προσφέρουν στην κλινική διαχείριση των ασθενειών και στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς με ευεργετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση δαπανών για τα συστήματα υγείας. Η αξιοποίησή τους, μεταξύ άλλων, στα χρόνια και τα σπάνια νοσήματα θα αποτελέσει κεντρικό θέμα ενδιαφέροντος του Συνεδρίου. Ειδικότερα θα συζητηθεί η φροντίδα των χρονίων ασθενών στην κοινότητα και η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το πεδίο. 

Η υγιής γήρανση και η ευεξία βρίσκονται στο επίκεντρο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εφαρμογές και τα εργαλεία eHealth και mHealth. Θα συζητηθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται στην ασθενοκεντρική προσέγγιση, που ενθαρρύνει την ενεργό στάση του ατόμου στη διαχείριση της υγείας του και κερδίζει έδαφος στις στρατηγικές διαχείρισης των υγειονομικών συστημάτων. Μια στρογγυλή τράπεζα θα είναι αφιερωμένη στην κλινική διαχείριση μιας σειράς χρονίων νοσημάτων στην πράξη (Integrated Care). 

Ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας

Επ’ ευκαιρία του eHealth Forum 2015, θα γίνει η επίσημη πρώτη ανακοίνωση του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας. Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο της ηλ. υγείας ως εργαλείου μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα και να συγκροτήσει έναν δημιουργικό θύλακα που θα διευκολύνει τη διάδοση καινοτόμων εφαρμογών· να προωθήσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ορθών πρακτικών στις υπηρεσίες· και να προαγάγει τον ψηφιακό αλφαβητισμό πολιτών και επαγγελματιών υγείας.

Η ηλεκτρονική υγεία εντάσσεται στο πλαίσιο της Silver Economy, δηλαδή, της οικονομικής δραστηριότητας η οποία αφορά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν για να καλύψουν τις ανάγκες σε υπηρεσίες και προϊόντα του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού άνω των 50 ετών. Η Silver Economy συνεπάγεται την όσμωση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθούν οι πρωτοβουλίες που καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτευχθούν ευρύτερες συνέργειες και αποτελέσματα στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, του τουρισμού της τρίτης ηλικίας και τις φιλικές προς τους ηλικιωμένους κατοικίες.

Ηλεκτρονικές εφαρμογές διαχείρισης του φαρμάκου

Η ανάγκη για διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει δώσει μεγάλη ώθηση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της τελευταίας 10ετίας. Στο σκέλος διαχείρισης του φαρμάκου που αφορά τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία αναπτύσσονται με επιτυχία εφαρμογές mobile Health (mHealth).

Σημαντικά εξάλλου είναι τα ζητήματα ελέγχου της πολυφαρμακίας και της ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ρυθμιστικοί φορείς του φαρμάκου, στα οποία θα τοποθετηθούν εκπρόσωποί τους.

Επιπλέον, από τους οικονομολόγους της υγείας, τους ιθύνοντες και τη βιομηχανία συζητούνται ποικίλες μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής δαπάνης (μέτρηση, αξιολόγηση, έλεγχος και παρέμβαση – metrics) που επίσης στηρίζονται στα ψηφιακά μέσα.

Πηγές χρηματοδότησης της καινοτομίας

Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί, εδώ και μια δεκαετία ήδη, προτεραιότητα στα σχέδια της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την υγεία (eHealth) αποφέρει τριπλό κέρδος στην Ε.Ε.: καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, καινοτομία και ανάπτυξη για τη βιομηχανία και περισσότερο βιώσιμα συστήματα υγείας. Έτσι, κυρίως μέσω του προγράμματος Horizon 2020, των Innovation funds αλλά και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ), παρέχονται πόροι για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας της ηλεκτρονικής υγείας και αποζημιώσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών eHealth.

Η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους αλλά και σε παράλληλες πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα (Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, ιδιωτική χρηματοδότηση της καινοτομίας) θα παρουσιαστούν από τους ειδικούς στο eHealth Forum 2015.