Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

Nέα

7
Δεκ

Ανάγκη για ένα εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Στη συνεδρία με τίτλο «Πρότυπα, Διαλειτουργικότητα, Πιστοποίηση» που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του HL7, την πρώτη μέρα του συνεδρίου, η Karima Bourquard, Director of Interoperability, IHE Europe, ανέπτυξε στην εισήγησή της τις ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική υγεία με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς (digital single market). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει προς τα κράτη μέλη το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας στην Υγεία το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου στα προτεινόμενα από τον διεθνή ανεξάρτητο και μη κερδοσκοπικό φορέα Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), προφίλ ολοκλήρωσης. Η κυρία Bourquard τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης από την Ε.Ε. 27 προφίλ ολοκλήρωσης, ως ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα να είναι πλέον εφικτή η χρήση του στις διαδικασίες προμηθειών σε όλα τα κράτη μέλη. Αναφέρθηκε επίσης στη μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας, αξιοποιώντας τις προδιαγραφές αυτές και χρησιμοποιώντας ως βάση το ευρωπαϊκό μητρώο σεναρίων χρήσης που επιτρέπει τη σύνδεση των αναγκών των χρηστών με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (http://usecase-repository.ihe-europe.net/).

Στη συνέχεια ο Γιώργος Σαρανταυγάς, Διευθυντής Τμήματος Standards & Solutions, GS1 Association Greece, αναφέρθηκε εκτενώς στην αναγκαιότητα της χρήσης των διεθνών προτύπων όπως το GS1, τα πρότυπα του HL7, του DICOM, και άλλων. Σημείωσε ότι η χρήση προτύπων μειώνει αισθητά την εμφάνιση ιατρικών λαθών, βελτιώνει τις διαδικασίες παροχής υγείας, ενισχύει τη λειτουργία των μονάδων υγείας. Αναφέρθηκε εκτενώς στα πλεονεκτήματα των προτύπων του οργανισμού GS1, καθώς και σε σημαντικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Επισήμανε τέλος, ότι επέρχεται ειδική ρύθμιση της ΕΕ στον τομέα των Ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Στη δική του τοποθέτηση ο José Costa Teixeira, International eHealth expert, αναφέρθηκε στα νέα προφίλ ολοκλήρωσης που ετοιμάζει ο φορέας ΙΗΕ στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την υγεία. Αναφέρθηκε στα σενάρια χρήσης και στις λύσεις που προωθούνται στον τομέα αυτό, περιέγραψε πώς μπορούν να λυθούν σημαντικά προβλήματα των μονάδων υγείας. Τα προφίλ αυτά αξιοποιούν λύσεις που προκύπτουν από την ορθή χρήση των προτύπων του HL7 και του GS1.

Ο κ. Γιώργος Παππούς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., στην τοποθέτησή του συνέθεσε στοιχεία από τους προηγούμενους ομιλητές, τονίζοντας τη σημασία και την ανάγκη ύπαρξης εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Αναφέρθηκε εκτενώς στις προσπάθειες του ΕΚΑΠΤΥ στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ανάγκη εναρμόνισης των μονάδων υγείας με εθνικές κωδικοποιήσεις. Έδωσε παραδείγματα των αναγκαίων κωδικοποιήσεων, ανάφερε την εμπειρία και δυνατότητα του ΕΚΑΠΤΥ να διατελέσει ένα σημαντικό ρόλο, τόσο στη διαχείριση των κωδικοποιήσεων, όσο και στον τομέα της πιστοποίησης του ιατρικού λογισμικού. Σημείωσε ότι το ΕΚΑΠΤΥ διαθέτει πιστοποιητικό ISO 17025 το οποίο μπορεί να επεκταθεί στον τομέα του λογισμικού ώστε να λειτουργήσει ο φορέας ως φορέας πιστοποίησης του ιατρικού λογισμικού. Σημείωσε δε, δύο χώρους της ηλεκτρονικής υγείας όπου η πιστοποίηση των λογισμικών είναι ώριμη και θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα, τον χώρο των εργαστηρίων (LIS) και των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων (RIS/PACS).

Η συνεδρία αυτή κατέδειξε ότι τα πρότυπα και το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας είναι αναγκαία, ότι σε ορισμένους τομείς υπάρχει η απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να γίνουν άμεσα θετικά βήματα προς τη πιστοποίηση των ιατρικών λογισμικών στη Ελλάδα ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα – όπως τα προφίλ ολοκλήρωσης του ΙΗΕ, τα οποία είναι πλέον ευρωπαϊκές προδιαγραφές στην ηλεκτρονική υγεία. Τη συνεδρία συντόνισε επιτυχώς ο Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος του HL7 Hellas.